Search
Close this search box.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het online leerplatform van digitaalgroeien.be (SPMedia VOF).

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via stijn@digitaalgroeien.be.

Artikel 1 Definities

Account:

De persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via het online leerplatform en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst. Deze account is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar.

Content:

Alle informatie die door Digitaal Groeien (SPMedia VOF) op het online leerplatform aangeboden wordt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de video’s, oefeningen, quizzes, tekst en PDF-documenten.

Opleiding:

De opleiding die Digitaal Groeien (SPMedia VOF) aan de Gebruiker verleent op basis van de tussen Digitaal Groeien (SPMedia VOF) en de Gebruiker gesloten Overeenkomst, zoals nader omschreven in art. 4 en op het online leerplatform.

Gebruiker:

Persoon die een Overeenkomst is aangegaan en gebruik maakt van de Opleiding. Verder in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘u’, ‘uw’.

Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden van Digitaal Groeien (SPMedia VOF).

Inloggegevens:

De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot de Opleiding.

Overeenkomst:

De overeenkomst die de Gebruiker met Digitaal Groeien (SPMedia VOF) sluit ten behoeve van het gebruik van de Opleiding. De overeenkomst wordt gesloten door registratie op het online leerplatform door de Gebruiker in combinatie met de uitvoering van de betaling.

Online leerplatform:

Het online leerplatform dat via de url (https://digitaalgroeien.be) en onderliggende pagina’s bereikbaar is en via welke u toegang tot de Opleiding krijgt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de Gebruiker van de Opleiding maakt en alle overeenkomsten die gesloten worden via het online leerplatform en de rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen de Gebruiker en Digitaal Groeien (SPMedia VOF).

2.2 Digitaal Groeien (SPMedia VOF) is te allen tijde gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder dat dit u benadeelt. De meest actuele Algemene voorwaarden zullen op het online leerplatform te vinden zijn.

Artikel 3 Inloggegevens

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Opleiding, moet u een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het online leerplatform. U staat er jegens Digitaal Groeien (SPMedia VOF) voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw Account verstrekt compleet en juist is.

3.2 U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy dat u vindt op digitaalgroeien.be. Deze Privacy Policy dient net als de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd bij registratie op het online leerplatform.

3.3 Digitaal Groeien (SPMedia VOF) behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het online leerplatform.

3.4 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. U mag uw Inloggegevens niet aan derden verstrekken. Digitaal Groeien (SPMedia VOF) mag ervan uitgaan dat u ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden hebt te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u dat aan Digitaal Groeien (SPMedia VOF) laten weten.

Artikel 4 De Opleiding en het gebruik van de Opleiding

4.1 De Opleiding bestaat eruit dat u toegang krijgt tot het online leerplatform, waarop u Content kan raadplegen.

4.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden mogen het gebruik van de Opleiding en het online leerplatform door u, niet:

 1. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het online leerplatform, de Opleiding en/of de computersystemen van Digitaal Groeien (SPMedia VOF) te omzeilen;
 2. bestaan uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van anderen;
 3. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Opleiding geboden tools om het online leerplatform te doorzoeken dan wel gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 4. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Opleiding toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om het online leerplatform op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 5. bestaan uit het gebruiken van de Opleiding voor andere doeleinden dan beschreven in deze algemene voorwaarden;
 6. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Digitaal Groeien (SPMedia VOF);
 7. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het online leerplatform leggen of de functionaliteiten van de Opleiding belemmeren;
 8. in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, de Privacy Policy of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 9. inbreuk maken op de rechten van Digitaal Groeien (SPMedia VOF) en/of derden;
 10. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
 11. de belangen en goede naam van Digitaal Groeien (SPMedia VOF) kunnen schaden.
 12. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het de Gebruiker niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan:
 13. i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte,
  ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd,
  iii) horeca gelegenheden,
  iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen.

Artikel 5 Beschikbaarheid

5.1 Digitaal Groeien (SPMedia VOF) is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen van) de Opleiding, het online leerplatform en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het online leerplatform.

5.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Digitaal Groeien (SPMedia VOF) ten dienste staan, is Digitaal Groeien (SPMedia VOF) te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met de Opleiding (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Opleiding te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

 1. u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
 2. Digitaal Groeien (SPMedia VOF) van mening is dat handelingen van u, users schade of aansprakelijkheid aan uzelf, Digitaal Groeien (SPMedia VOF) of anderen kunnen toebrengen. Digitaal Groeien (SPMedia VOF) zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

5.3 Digitaal Groeien (SPMedia VOF) garandeert niet dat het online leerplatform en de Opleiding te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Opleiding kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Digitaal Groeien (SPMedia VOF) is jegens u op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Opleiding.

5.4 U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Opleiding.

Artikel 6 Garanties

6.1 Digitaal Groeien (SPMedia VOF) garandeert dat zij de Opleiding met redelijke zorg zal verlenen.

6.2 U aanvaardt dat de Opleiding alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Digitaal Groeien (SPMedia VOF) geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Opleiding, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. Digitaal Groeien (SPMedia VOF) is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan het online leerplatform.

6.3 In het bijzonder garandeert Digitaal Groeien (SPMedia VOF) niet dat het gebruik van de Opleiding door u bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in Bedrijfsresultaten.

6.4 Digitaal Groeien (SPMedia VOF) is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die u door middel van de Opleiding heeft verkregen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Digitaal Groeien (SPMedia VOF) is aansprakelijk om redelijke zorg te besteden aan het onderhoud van het online leerplatform.

7.2 Digitaal Groeien (SPMedia VOF) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Opleiding dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins.

7.3 Digitaal Groeien (SPMedia VOF) is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of door vertraging in de transport van het dataverkeer en immateriële schade.

7.4 Digitaal Groeien (SPMedia VOF) is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Opleiding door derden.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Digitaal Groeien (SPMedia VOF) is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Opleiding wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover Digitaal Groeien (SPMedia VOF) redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten,… Ook de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en de derdepartij software die Digitaal Groeien (SPMedia VOF) gebruikt en die het Digitaal Groeien (SPMedia VOF) platform naar behoren doen functioneren vallen hieronder.

8.2 In het geval van een dergelijke vertraging kan Digitaal Groeien (SPMedia VOF) worden vrijgesteld van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

Artikel 9 Duur teruggaverecht en beëindiging

9.1 De Overeenkomst is steeds voor bepaalde duur tenzij anders in extra overeenkomsten is afgesloten.
Na het verstrijken van deze bepaalde duur zal deze overeenkomst beëindigd worden zonder rekening te houden met enige opzegformaliteit.

9.2 Door het sluiten van de overeenkomst bevestigt de gebruiker om afstand te doen van het teruggaverecht, conform de europese richtlijnen betreffende digitale producten.

9.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om de Opleiding te gebruiken en wordt de toegang tot de Opleiding en tot uw Account direct ontzegd. Digitaal Groeien (SPMedia VOF) verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk uw Account. Digitaal Groeien (SPMedia VOF) is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige informatie uit het online leerplatform aan u te verstrekken en/of te converteren.

Artikel 10 Varia

10.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Digitaal Groeien (SPMedia VOF) zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

10.2 Digitaal Groeien (SPMedia VOF) mag rechten en verplichtingen die uit de algemene voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

10.3 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door – en geïnterpreteerd in overeenstemming met – de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze algemene voorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Gent zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.